تعرفه های در مانگاه خیریه امام علی (ع) 

تعرفه های دندانپزشکی  در مانگاه خیریه امام علی (ع) 

تعرفه سایر خدمات: